Daniel Serafini

Daniel Serafini
trombone

Ech sinn den Daniel, an ech ënnerriichten hei op der Iechternacher Museksschoul séit 2022, Trombonn.
Meng Ufangsschëtt an der Musek konnt ech zu Esch am Conservatoire maachen éier ech dono fir d’éischt an England (Bmus (Hons), RNCM ; MMus, RCM) an dono an der Schwéiz (MASpam, SCB ; MAMP, FHNW) verschiddenen Studiegäng mat diversen Spezialisatiounen absolvéiert hunn.
Wéi och am Liewen, Reesen ech och gären an der Welt vun der Musek dat net an Kilometer mee an Joren.
Vum Mëttelalter bis an d’Klassik oder der Romantik bis Haut, an dat schéinst ass, d’Trombonn huet iwwerall eppes ze soen an konnt sech duerch hir Flexibilitéit an Klangfaarwenvielfalt iwwert Joerhonnerten hin duerchsetzen.
Déi Passioun vum Erfuerschen vun den Klangfaarwen an Welten ass eppes wou ech well mat mengen Schüler deelen an bei hinnen erwëschen loossen.
Nieft mengen pedagogeschen Aktivitéiten zu Lëtzebuerg stinn ech reegelméisseg op der Bün, wat mech net nëmmen am Kontakt mat der professioneller Aarbechtswelt hält mee déi konstanten kreative Ureegungen hannerloossen eng eenzegaarteg Energie déi d'Cours sou richteg zum Liewen kommen loossen.
Ech hoffen dech an engem vun deenen nächsten Schnuppercoursen kennen ze léieren.

Je m'appelle Daniel et j'enseigne le trombone ici à l'école régionale de musique d'Echternach depuis 2022.
J'ai pu faire mes premiers pas dans la musique au conservatoire d'Esch-sur-Alzette, avant de suivre différents études en Angleterre (Bmus (Hons), RNCM ; MMus, RCM) puis en Suisse (MASpam, SCB ; MAMP, FHNW) avec de diverses champs de spécialisation.
Comme dans la vie, j'aime aussi voyager dans le monde de la musique, non pas en kilomètres mais en années.
Du moyen-âge au classique ou bien du romantique à la musique contomporaine, et la plus belle des choses, le trombone a toujours une voix et a su s'imposer au fil des siècles grâce à sa polyvalence et à la variété de ses couleurs de sonorités.
C’est la passion et la curiosité d'explorer les sons et les mondes sonores que je veux partager avec mes élèves et les laisser s’en approprier.
En parallèle de mes activités pédagogiques au Luxembourg, je suis régulièrement sur scène, ce qui non seulement me permet de rester en contact avec le monde professionnel, mais ses impulsions créatives constantes laissent derrière elles un dynamisme unique qui donne vie au cours à suivre. J'espère faire ta connaissance dans l'un des prochains cours d'introduction.

Ich heiße Daniel und unterrichte seit 2022 Posaune hier an der Regionalen Musikschule Echternach.
Meine ersten Schritte in der Welt der Musik konnte ich am Konservatorium in Esch-sur-Alzette machen, bevor ich verschiedenen Studienrichtungen in England (Bmus (Hons), RNCM; MMus, RCM) und später in der Schweiz (MASpam, SCB; MAMP, FHNW) mit verschiedenen Spezialisierungsfeldern nachging.
Wie im Leben reise ich auch gerne durch die Welt der Musik, nicht in Kilometern, sondern in Jahren.
Sei es vom Mittelalter bis zur Klassik oder von der Romantik bis zur zeitgenössigen Musik, und das Schönste daran ist, dass die Posaune immer ihre eigene Stimme hatte und sich über Jahrhunderte dank ihrer Vielseitigkeit und der Vielfalt ihrer Klangfarben durchgesetzt hat können.
Diese Leidenschaft der Neugier, Klänge und Klangwelten zu erforschen, möchte ich mit meinen Schülern teilen und sie sich diese aneignen lassen.
Neben meiner pädagogischen Tätigkeit in Luxemburg stehe ich regelmäßig auf der Bühne, was es mir nicht nur ermöglicht, mit der Berufswelt in Kontakt zu bleiben, sondern diese ständigen kreativen Impulse hinterlassen eine einzigartige Dynamik, welche den Unterrichtsstunden immer wieder neues Leben einhauchen. Ich hoffe, dich in einem der nächsten Einführungsstunden kennen zu lernen.