Daria Tschaikowskaja

Daria Tschaikowskaja
piano

D'Daria Tchaikovskaya gouf zu Moskau an enger Famill vu professionelle Museker gebuer. Am Alter vu siwe Joer gouf si an der Gnessin Moskau Special School of Music (Klass vum Anna Grigorieva) ugeholl.1992 ass si an der Lübeck Music Academy ugeholl gin. D'Daria huet am Alter vun 13 säin éischten Concert mat Symphonie Orchester gespillt. D'Daria huet sech ënner dem Vladimir Krainev, dem Igor Blagodatov, dem Arbo Valdma an dem Boris Petrushansky perfektionéiert. Hat huet e Master an der Kölner Musikhochschule an der Klass vum Pavel Gililov gemaach. D'Daria ass säit Joren reegelméisseg op Tournee als Performer an Kammerensembelen a mat Symphonie Orchesteren a Russland, Europa, Skandinavien a Japan. Hat huet op Festivallen a Schleswig-Holstein, Cannes, Mecklenburg-Westpommern a Stavanger gespillt an huet op den villen renomméierten Festivaller wéi Kissinger Sommer, de Kissingen Piano Olympics, de Grieg Festival zu Troldhaugen an den Euregio Music Festival gespillt. D'Daria huet Concert gin an der Kölner Philharmonie, der Laeiszhalle Hamburg, am Berliner Konzerthaus, der Tonhalle Düsseldorf, am staatlechen Moskauer Tchaikovsky Conservatoire an och an der Moskauer Philharmonie. D'Daria huet mat verschiddene Orchesteren a Russland an an Däitschland geschafft ënner der Direktioun vun Dirigenten wéi dem Mariss Jansons, Yuri Bashmet, Alexander Sladkovsky an Dmitry Liss. Sein Solo Album mat de Wierker vum Rachmaninoff ass am Joer 2016 erauskomm. Hat gëtt reegelméisseg Masterklassen an Däitschland an hëlleft international Festivallen a Concoursen ze organiséieren, an deenen hat ëfters och als Jurysmember fungéiert.

Daria Tschaikowskaja wurde in Moskau in eine Familie professioneller Musiker geboren. Mit sieben Jahren trat sie in die Gnessin Moscow Special School of Music (Klasse von Anna Grigorieva) ein. 1992 trat sie in die Lübecker Musikakademie ein. Mit 13 Jahren debütierte Daria mit einem Sinfonieorchester. Sie perfektionierte ihre Fähigkeiten unter Vladimir Krainev, Igor Blagodatov, Arbo Valdma und Boris Petrushansky. Sie belegte einen Aufbaustudiengang an der Hochschule für Musik in Köln (Klasse von Pavel Gililov).Daria tourte als Solist, als Performer in Kammerensembles und mit Sinfonieorchestern in Russland, Europa, Skandinavien und Japan. Sie nahm an Festivals in Schleswig-Holstein, Cannes, Mecklenburg-Vorpommern und Stavanger teil; nahm an Festivals wie Kissinger Sommer, den Kissinger Klavierolympiaden sowie dem Grieg Festival in Troldhaugen und dem Euregio MusikFestival teil. Tschaikowskaja trat in der Kölner Philharmonie, der Laeiszhalle Hamburg, dem Berliner Konzerthaus, der Tonhalle Düsseldorf, dem Moskauer Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium und den Moskauer Staatsphilharmonikern auf.Sie hat mit verschiedenen Orchestern Russlands und Deutschlands unter der Leitung von Dirigenten wie Mariss Jansons, Yuri Bashmet, Alexander Sladkovsky und Dmitry Liss zusammengearbeitet. Ihr Soloalbum mit Rachmaninoffs Werken wurde 2016 veröffentlicht. Daria gibt regelmäßig Meisterkurse in Deutschland und hilft bei der Organisation internationaler Festivals und Wettbewerbe, bei denen sie auch häufig als Jurymitglied fungiert.

Daria Tchaikovskaya est née à Moscou, dans une famille de musiciens professionnels. À l'âge de sept ans, elle entre à l'école spéciale de musique Gnessin de Moscou (classe d'Anna Grigorieva). Elle est acceptée à l'académie de musique de Lübeck en 1992. À l'âge de 13 ans, Tchaikovskaya a fait ses débuts avec un orchestre symphonique. Elle a perfectionné ses compétences sous Vladimir Krainev, Igor Blagodatov, Arbo Valdma et Boris Petrushansky. Elle a suivi un cours de troisième cycle à la Hochschule für Musik de Cologne (classe de Pavel Gililov). Daria a fait des tournées en tant que soliste et en tant qu'interprète dans des ensembles de chambre et avec des orchestres symphoniques en Russie, en Europe, en Scandinavie et au Japon. Elle a participé à des festivals à Schleswig-Holstein, Cannes, Mecklenburg-Vorpommern et Stavange et elle a joué à des festivals de grande renommée tels que le Kissinger Sommer, les Kissinger Piano Olympics, ainsi qu'au Grieg Festival de Troldhaugen et à l'Euregio MusikFestival. Daria a joué de concerts à la Philharmonie de Cologne, au Laeiszhalle Hamburg, au Berliner Konzerthaus, au Tonhalle Düsseldorf, au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou et à la philharmonie d'État de Moscou.
Elle a collaboré avec divers orchestres de Russie et d'Allemagne sous la direction de chefs tels que Mariss Jansons, Yuri Bashmet, Alexander Sladkovsky et Dmitry Liss. Son album solo mettant en vedette les œuvres de Rachmaninov est sorti en 2016. Daria donne régulièrement des master-classes en Allemagne et aide à organiser des festivals et des compétitions internationales, où elle est également fréquemment membre du jury.