David Ascani

David Ascani
saxophone, saxophone-jazz

Den David Ascani, 1990 gebuer, ass en jonken lëtztebuerger Saxophonist an Komponist. Hien huet am Alter vun nëmmen 6 Joër ugefaangen Saxophon ze léieren. Vun do un war kloer dass Musek säin Liewen waert ausmaachen. 2014 huet hien säin Studium op der "Hochschule für Musik Saar" (D) ënner anerem beim Georg Ruby, Wollie Kaiser an Oliver Strauch ugefaangen. Mat sengem eegenen Projet, dem David Ascani Quintet huet hien säin éischten Album, "Invisible", erausbruecht. Hien spillen och an verschiddenen letzebuerger Gruppen wei dem Luxembourg Jazz Orchestra an dem Orchestre National Jazz Luxemburg.

David Ascani, geboren 1990, ist ein junger luxemburgischer Saxophonist und Komponist. Er begann im Alter von nur 6 Jahren Saxophon zu spielen. Seitdem war klar, dass Musik sein Leben ausmachen würde. Im Jahr 2014 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik Saar (D) unter anderem bei Georg Ruby, Wollie Kaiser und Oliver Strauch. Mit seinem eigenen Projekt, dem David Ascani Quintet, veröffentlichte er 2020 sein erstes Album "Invisible". Er spielt auch in verschiedenen luxemburger Gruppen wie dem Luxembourg Jazz Orchestra und dem Orchestre National Jazz Luxemburg.

David Ascani, né en 1990, est un jeune saxophoniste et compositeur luxembourgeois. Il a commencé à jouer du saxophone à l'âge de 6 ans et, depuis lors, il était clair que la musique allait faire partie de sa vie. En 2014, il a commencé ses études à la <>(D) entre autre avec Georg Ruby, Wollie Kaiser et Oliver Strauch. Avec son propre projet, le David Ascani Quintet, il sort son premier album, "Invisible", en 2020. Il joue également dans divers ensembles luxembourgeois comme le Luxembourg Jazz Orchestra et l'Orchestre National Jazz Luxemburg.