Jean Kohnen

Jean Kohnen
petits cuivres, musique de chambre, ensemble

Mäin Numm ass Jhang Kohnen an ech enseignéieren säit ville Joren Trompette, Bügel, Cornet an Kammermusek an der Iechternacher Museksschoul.
Ech hunn mat 9 Joer zu Beetebuerg ugefaange Trompette ze spillen an hunn meng Studien weider gefouert  zu Diddeleng an der Museksschoul (Walter Perkins), am Stater Conservatoire  (Gast Waltzing) an am Conservatoire Royal zu Bréissel (Louis-Julien Vannetelbosch). Parallel dozou hunn ech mam Luc Capouillez geschafft, engem international bekannte belsche Trompettist.
Weider Studien waren Première am LGL, Solfège, Harmonie, Piano, Perkussioun, Analyse musicale, Museksgeschicht, Lecture & Transpositioun, Direktioun a Kammermusek.
Als Grënnungsmember vun TROMBUCO (Lëtzebuerger Trompetten-Associatioun)  hat ech d’Chance mat enger Rei international renomméierten Solisten a Pedagogen ze schaffen wéi Reinhold Friedrich, Mathias Höfs, Klaus Schuhwerk, Eric Aubier, Wolfgang Guggenberger, Tobias Füller, Stefan Dünser (Auteur vum « Trompeten-Fuchs », déi Methode mat der ech och a mengem Cours schaffen) a Regina Heng.
D’Aarbecht mam Regina a Stephan waren ganz intressant fir mech, well si mat jonke respektiv ganz jonke Kanner schaffen, en Alter dee mir och an eiser Schoul erëm fannen.
Ech probéieren och esou fréi wéi méiglech d’Schüler zesumme spillen ze loossen, wéi Dir och un Hand vun enger Rei Video’en kënnt gesinn. Esou kennen si ganz fréi e Rhythmus-, Melodie- an esou guer schoun Harmoniegefill entwéckelen (an niewebäi mécht et vill Spaass...)
Souwisou ass a mengen Aen dat allerwichtegst, dass ech den Kanner Freed um musizéieren vermëttelen kann.
E puer grouss Ensembelen sinn och op meng Initiativ an der Schoul gegrënnt gi, wéi z.B. d’Big Band (dëss an Zesummenaarbecht mam Boris Dinev) , d’Mini-Blech-Band an notamment an de leschte Joren eise grousse Blech Ensembel, den „Big-Brass-Project“, wou aktuell an fréier Schüler zesummen an enger Aart Brass Band musizéieren.
Wichteg fir mech ass et och nach ëmmer selwer aktiv opzetrieden. Duerfir spillen ech nach a verschiddenen Ensembelen hei am Land, wéi den Ensembel TROMBUCO, deen dir viru kuerzem op eiser facebook Säit gesin hutt, an och als Solist mat Kolleegen aus eiser Schoul, wéi Dir an eiser Scarlatti Aria mam Ursula a Jos kennt gesinn an héieren.

Mein Name ist Jhang Kohnen und ich unterrichte seit vielen Jahren Trompete, Kornet und Flügelhorn sowie Kammermusik an der Echternacher Musikschule.
Im Alter von 9 Jahren begann ich in meinem Heimatort Bettemburg Trompete zu spielen. Weiteren Studien haben mich zur Düdelinger Musikschule (Walter Perkins), Konservatorium Luxemburg (Gast Waltzing) sowie dem Königlichem Konservatorium in Brüssel (L.J. Vanneltelbosch) geführt. Desweiteren habe ich mit dem international renommierten belgischen Trompeter Luc Capouillez gearbeitet.
Weitere Studien waren Abitur, Solfège, Harmonie, musikalische Analyse, Klavier, Perkussion, Musikgeschichte, vom Blatt spielen und Transposition, Orchesterleitung und Kammermusik.
Als Mitgründer der luxemburgischen Trompetenassoziation TROMBUCO hatte ich das Vergnügen mit einer ganzen Reihe international bekannten Solisten und Pädagogen zu arbeiten wie z.B. Reinhold Friedrich, Mathias Höfs, Klaus Schuhwerk, Eric Aubier, Wolfgang Guggenberger, Tobias Füller, Stefan Dünser (Autor vom « Trompeten-Fuchs », einer Schule die ich in meinem Unterricht verwende) sowie Regina Heng.
Die Arbeit mit Regina und Stefan waren sehr interressant für mich, da sie auch hauptsächlich junge, resp. sehr junge Kinder unterrichten, also ein Alter, das wir neuerdings auch in unsere Musikschule finden.
Ich versuche meine Schüler so früh wie möglich zusammen spielen zu lassen (wie ihr an Hand einiger Videos sehen könnt). So entwickelt sich ein besseres Rhythmus- ,Melodie- und sogar Harmoniegefühl (und nebenbei macht es viel Spass…, was in meinen Augen das Wichtigste ist, was ich vermitteln kann!).
Einige größere Ensembles sind auch auf meine Initiative hin enstanden (Big Band zusammen mit Boris Dinev ; Mini-Blech-Band, ein Ensemble mit unseren jüngsten Blechbläsern, sowie das vor ein paar Jahren gegründete « BigBrass Project », wo jetztige und frühere Schüler zusammen in einer Art Brass Band musizieren)
Wichtig ist aber auch für mich noch selber aufzutreten. Aus diesem Grund spiele ich in verschiedenen Ensembles (z.B. Trombuco, siehe Konzert auf unserer facebook-Seite), mit Kollegen aus der Schule (Scarlatti Aria mit Ursula und Jos., auch auf unserer facebook-Seite) usw.

Mon nom est Jhang Kohnen et j’enseigne depuis de nombreuses années la trompette, bugle, cornet et musique de chambre dans l’école de musique d’Echternach.
A l’âge de 9 ans, j’ai commencé dans ma ville natale l’étude de la trompette. J’ai continué mon chemin à l’école de musique de Dudelange (Walter Perkins), conservatoire du Luxembourg (Gast Waltzing) et au Conservatoire Royale de Bruxelles (L-J. Vanntelbosch). Enplus, j’ai travaillé avec le trompettiste de renommé internationale Luc Capouillez.
En outre, je faisais mon bac, du solfège, harmonie, analyse musicale, piano, percussion, histoire de la musique, lecture et transposition, direction et musique de chambre.
Comme membre fondateur de TROMBUCO (association luxembourgeoise des trompettistes), j’ai eu la chance de travailler avec des solistes et pédagogues de renommé international comme Reinhold Friedrich, Mathias Höfs, Klaus Schuhwerk, Eric Aubier, Wolfgang Guggenberger, Tobias Füller, Stefan Dünser (auteur du « Trompeten-Fuchs », la méthode appliquée dans mon cours ) et Regina Heng.
Surtout rencontrer Regina et Stefan était très interressant pour moi, car ils travaillent avec des élèves jeunes même très jeunes, une situation que nous retrouvons aussi dans notre école.
Comme vous pouvez le voir sur differents vidéos, j’essaye de laisser les jeune le plutôt possible jouer ensemble. Ceci est bon pour leur rhythme, mélodie et aussi l’harmonie… et en plus ça fait plaisir…et avoir plaisir c’est pour moi la chose la plus importante !
Quelques grands ensembles sont fondés sur mon initiative comme p.ex. le Big Band (ceci en collaboration avec Boris Dinev) le Mini-Blech-Band (ensemble regroupant nos jeunes cuivres) et, il y a quelques années le « BigBrass Project », une sorte Brass Band avec des anciens et actuels élèves de notre école.
Autre chose importante pour moi, c’est de se présenter encore en public. C’est pourquoi je joue dans diverses formations (p.ex. TROMBUCO, voir video sur notre site facebook) ou avec des collègues de l’école (p.ex. Aria de Scarlatti avec Ursula et Jos., à voir aussi sur notre site).