Luka Wolf

Luka Wolf
trompette

Mäin Numm ass Luca Wolff an ech sinn Enseignant fir Trompett, Bügel an Cornet zu Iechternach an der Museksschoul. Ech wunnen zu Këntzeg, an spillen Trompett vun 7 Joer un. Ugefaangen hunn ech an der Käerjenger Museksschoul beim Tom Wiot. Am Alter vun 12 Joer sinn ech dunn an den Stater Conservatoire gaangen bei den Roman Zaremba an hunn duerno mäin Ofschloss beim Adam Rixer gemaach. Momentan studéieren ech Trompette zu Saarbrécken beim Joachim Schröder an zu Lëtzebuerg beim Georges Soyka.
Trompett war fir mech schonn ëmmer en immenst present an heroescht Instrument, wat souwuel am Orchester, Big Band wei och an der Kammermusek vill Melodien ze spillen huet an wat duerch Signaler oder Sonnerien eng Haaptroll spillt.
Ech hunn schonn flott Erfarungen kennen sammelen an Orchesteren wei d‘Militär Musek, den Opl, den LWO oder d‘Bergkapelle Saar. Aktiv sinn ech awer och an der lëtzebeuer Band The Cookies, wou Trompett ganz vill Funk Motiver oder och mol Improvisatiounen ze spillen huet.
Nieft menger Tätegkeet als Trompettist hunn ech awer och nach eng zweet Passioun entdeckt, an dat ass Orchester Direktioun, déi ech beim Carlo Jans am Staater Conservatoire leieren. Zënter 2016 sinn ech Dirigent vun de Jugendmuseken Hautcharage an Këntzeg. Vun 2021 un sinn ech och Dirigent vun der Këntzeger Harmonie.
Doniewent sinn ech och Trompettenenseignant zu Grevenmaacher an der Museksschoul.
Ech freeën mech schon all Trompetteschüler(in) zu Iechternach kënnen ze begréissen an mat hinnen ze schaffen.

Mein Name ist Luca Wolff und ich bin Lehrer für Trompete, Flügelhorn und Kornett in Echternach an der Musikschule. Ich lebe in Küntzig und spiele Trompete seit meinem 7. Lebensjahr. An der Musikschule Kärjeng habe ich bei Tom Wiot angefangen. Mit 12 Jahren ging ich zu Roman Zaremba ins luxemburgische Konservatorium und machte meinen Abschluss bei Adam Rixer. Derzeit studiere ich Trompete in Saarbrücken bei Joachim Schröder und in Luxemburg bei Georges Soyka.
Die Trompete war für mich schon immer ein äußerst präsentes und heroisches Instrument, das sowohl im Orchester, in der Bigband, als auch in der Kammermusik viele Melodien zu spielen hat und durch Signale oder Fanfaren eine tragende Rolle spielt.
Große Erfahrungen habe ich bereits in Orchestern wie der Militärmusik, dem Opl, dem LWO oder der Bergkapelle Saar gemacht. Ich bin ebenfalls in der luxemburgischen Band The Cookies aktiv, wo die Trompete viele Funkmotive oder sogar Improvisationen zu spielen hat.
Neben meiner Tätigkeit als Trompeter habe ich auch eine zweite Leidenschaft entdeckt, und das ist das Orchesterdirigieren, das ich bei Carlo Jans am luxemburgischen Konservatorium lerne. Seit 2016 bin ich Dirigent der Jugendmusiker von Hautcharage und Küntzig. Seit 2021 bin ich ebenfalls Dirigent des Küntziger Blasorchesters. 
Außerdem bin ich Trompetenlehrer in Grevenmaacher an der Musikschule.
Ich freue mich schon darauf, alle Trompetenstudenten in Echternach zu begrüßen und mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Je m'appelle Luca Wolff et je suis enseignant de trompette, bugle et cornet à l'école régionale de musique d‘Echternach. J’habite à Clemency et je joue de la trompette depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé à l'école de musique de Bascharage chez Tom Wiot. À l'âge de 12 ans, j‘ai poursuivi mes études au Conservatoire de Luxembourg chez Roman Zaremba et j'ai obtenu mon diplôme supérieur chez Adam Rixer. J'étudie actuellement la trompette à Sarrebruck avec Joachim Schröder et au Luxembourg avec Georges Soyka.
Pour moi, la trompette a toujours été un instrument extrêmement présent et héroïque, qui a de nombreuses mélodies à jouer, aussi bien en orchestre, en big band qu'en musique de chambre.
J'ai déjà eu beaucoup d‘expérience dans des orchestres tels que la Musique Militaire, l'Opl, le LWO ou la Bergkapelle Saar. Je suis également actif dans le groupe luxembourgeois The Cookies, où la trompette joue beaucoup de motifs funk ou même d'improvisations.
En plus de mon activité de trompettiste, j‘ai découvert une deuxième passion, la direction d'orchestre, que j'apprends chez Carlo Jans au Conservatoire de Luxembourg. Depuis 2016, je suis le chef d'orchestre des groupes de musique des jeunes à Hautcharage et à Clemency. Depuis 2021, je suis le chef d'orchestre de l‘Harmonie de Clemency.
Je suis également enseignant de trompette à l'école de musique de Grevenmacher.
Je me réjouis déjà de rencontrer tous les étudiants en trompette d'Echternach et de travailler avec eux.