Andreas Mader

Andreas Mader
saxophone

Den éisträichesche Saxophonist Andreas Mader gouf als Museker mat enger "brillanter Technik a grousser Villsäitegkeet" (Rhein Zeitung) an enger "phänomenaler Beherrschung vum Klang" (Pizzicato.lu) beschriwwen.
Den Andreas huet e.a. Präisser beim "1st International Piano Chamber Music Competition Birmingham", internationalen AEOLUS-Wettbewerb, internationale Saxophonconcours Andorra a beim Berthold Hummel Wettbewerb Würzburg gewonnen.
Als Solist konnt een hien mat renomméierten Orchestere wei den Düsseldorfer Symphoniker, dem Krakauer Philharmoneschen Orchester, der Kammerphilahrmonie Graubünden an der Philharmonie Südwestfalen héieren.
Doniewent trëtt den Andreas reegelméisseg als Orchestermuseker op a konnt sou ënnert anerem mat dem NDR Elbphilharmie Orchester, dem Nederlands Philarmonisch Orkest an dem Staatsorchester Hamburg spillen.
Op der Sich no neie kënschtleresche Méiglechkeeten, huet den Andreas säi Masterstudium a Live-Elektronics am Conservatorium van Amsterdam absolvéiert, wou hien och säi Bachelor a Master an der renomméierter Saxophonsklass vum Arno Bornkamp mat "cum laude" ofgeschloss huet. Ausserdeem hat den Andreas d'Méiglechkeet mam Erasmus-Programm beim Claude Delangle am CNSM de Paris ze studéieren. Zesumme mat sengem Duo, hat hien déi grouss Chance fir vum bekannte Pianist Pierre Laurent Aimard gecoached ze ginn.

Der österreichische Saxophonist Andreas Mader wurde als Musiker mit "brillanter Technik und großer Vielseitigkeit" (Rhein Zeitung) und einer „phänomenalen Beherrschung des Klangs" (Pizzicato.lu) beschrieben.
Andreas ist Preisträger des "1st International Piano Chamber Music Competition Birmingham", des Internationalen AEOLUS-Wettbewerbs, des Internationalen Saxophonwettbewerbs Andorra und des Bertold Hummel Wettbewerbs Würzburg.
Als Solist trat er u.a. mit den Düsseldorfer Sinfonikern, dem Krakauer Philharmonischen Orchester, der Kammerphilharmonie Graubünden und der Philharmonie Südwestfalen auf.
Darüber hinaus spielte Andreas in Orchestern wie dem NDR Elbphilharmnie Orchester, dem Nederlands Philharmonisch Orkest oder dem Staatsorchester Hamburg ("Playing Trump" von Bernhard Lang 2021).
Auf seiner ständigen Suche nach neuen künstlerischen Möglichkeiten, absolvierte Andreas das Masterstudium in Live-Elektronics am Conservatorium van Amsterdam, wo er auch seinen Bachelor und Master in der rennomierten Saxophonklasse von Arno Bornkamp mit "cum laude" erhielt. Außerdem hatte Andreas die Möglichkeit, im Rahmen des Erasmus-Programms bei Claude Delangle am CNSM de Paris zu studieren. Zudem erhielt er mit seinem Duo Unterricht von Pierre Laurent Aimard.

Le saxophoniste autrichien Andreas Mader a été décrit comme un musicien doté d'une "technique brillante et d'une grande polyvalence" (Rhein Zeitung) et une "maîtrise phénoménale du son" (Pizzicato.lu).
Andreas est lauréat du "1st International Piano Chamber Music Competition Birmingham", du concours international AEOLUS, du concours international de saxophone d'Andorre et du concours Bertold Hummel à Würzburg.
En tant que soliste, il s'est produit avec l'Orchestre Symphonique de Düsseldorf, l'Orchestre Philharmonique de Cracovie, l'Orchestre Philharmonique de chambre des Grisons et l'Orchestre philharmonique de Südwestfalen, entre autres.
Andreas a également joué au sein d'orchestres tels que le NDR Elbphilharmnie Orchester, le Nederlands Philharmonisch Orkest ou le Staatsorchester Hamburg ("Playing Trump" de Bernhard Lang 2021).
Toujours à la recherche de nouvelles possibilités artistiques, Andreas a obtenu un master en Live-Elektronics au Conservatorium van Amsterdam, où il a aussi obtenu son baccalauréat et son master avec la mention cum laude dans la célèbre classe de saxophone d'Arno Bornkamp. Andreas a aussi eu l'occasion d'étudier avec Claude Delangle au CNSM de Paris dans le cadre du programme Erasmus. En outre, il a reçu des leçons par le célèbre pianiste Pierre Laurent Aimard avec son duo.