PARTENAIRES
Association des écoles de musique du Grand-Duché du Luxembourg

Trifolion

Echterlive, the new open air festival in Echternach

Fête de la musique d'Echternach

Stadtmarketing Echternach

Sydicat d'initiative et de tourisme d'Echternach

Harmonie Municipale Echternach

HarMunEch Hämelmaousbléiser

Bech-Berbuerger Musek & Pink Notes & Mini Notes

Harmonie Berdorf

Konsdrëffer Musek

Kannerchouer- a Jugendchouer Konsdref

Fanfare Bourglinster & Youth Band
Lënster Musek & Jonk Lënster Musek
Société mandoliniste La Lyre Godbrange

Lenster Ourewiirm

Jugendchouer Beidler

Fanfare Concordia Mertert
Burer Musek & Jugendensembel
Hierber Musek
Musek Concordia Rouspert
"Rousperter Noutenfrupserten" (Kannnerensemble)
Uesweller Musik
Sauerquakerten Kannerchouer

Waldbelleger Musek