Antoine Cheynet

Antoine Cheynet
contrebasse

Nom Ofschloss vu mengem Studium am Conservatoire an der Universitéit Saint-Etienne a Clermont-Ferrand huet ech mech weider perfektionéiert mat den Enseignanten Laurent Bécamel, Patrick Hupin an Daniel Marillier.
Als villsäitege Museker interesséieren ech mech och fir Musek aus dem Maghreb, d'Kompositioune vum Django Reinhardt an och franséisch Volleksmusek.
Mat dëse verschiddene musikalesche Stiler hunn ech meng Karriär als Museker ugefaang an hunn säitdeem jorelaang duerch ganz Europa getourt.
Well mäin Häerz fir den Symphonieorchester schléit, hunn ech an vill verschiddenen Orchesterformatiounen a Frankräich gespillt, ënner anerem am Sostenuto Orchester, Cappella Forensis, den Orchester vun der Oper vun Vichy, den nationalen Orchester vun Metz an villen méi.
Direkt am Ufank wei ech op Lëtzebuerg geplënnert sinn hunn ech de "Summer Orchestra" kennegeléiert an hunn u verschiddene Projeten matgewierkt.
Mäin Zil als Enseignant ass et den Schüler duerch eng individualiséiert pedagogesch Methoden zur musikalescher Onofhängegkeet ze féieren - besonnesch duerch Illustratioun a geziilten Gebrauch vun der Kierpersprooch am Ëmgank mam Instrument.

Nach dem Abschluss meines Studiums am Konservatorium und der Universität Saint-Etienne und Clermont-Ferrand habe ich meine Kenntnisse bei den Professoren Laurent Bécamel, Patrick Hupin und Daniel Marillier perfektioniert.
Als vielseitig interessierter Musiker bin ich der Maghrebmusik, sowie den Kompositionen von Django Reinhardt und französischer Volksmusik begegnet.
Dank diesen unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen begann ich meine Karriere als Musiker und mit ihnen war ich jahrelang auf den Strassen Europas unterwegs.
Da mein Herz für das Orchester schlägt, spielte ich für viele Orchesterbesetzungen in Frankreich, wie z.B. das Sostenuto Orchester, die Cappella Forensis, das Orchester der Oper von Vichy, das nationale Orchester von Metz...
Nach meiner Ankunft in Luxemburg, begegnete ich dem "Summer Orchestra Luxemburg" und habe an verschiedenen Programmen im Inland teilgenommen.
Mein Ziel als Lehrer ist es, Schüler durch ausgewählte und individuelle pädagogische Methoden zu einer musikalischen Unabhängigkeit zu führen - im Besonderen durch Veranschaulichung und gezielten Körpersprache im Umgang mit dem Instrument.

Formé au conservatoire et l’université de Saint-Étienne puis de Clermont-Ferrand en France, je me suis perfectionné auprès de Laurent Bécamel, Patrick Hupin et Daniel Marillier.
Musicien éclectique, j’ai côtoyé les musiques du Maghreb, celle de Django Reinhardt, les musiques populaires françaises. C’est grâce à ces musiques que j’ai commencé ma carrière et ce sont avec elles que j’ai parcouru les routes d’Europe pendant de nombreuses années.
Mon cœur battant pour la musique d’orchestre, j’ai joué au sein de nombreuses formations en France comme l’Orchestre Sostenuto, la Cappella Forensis, l’Orchestre de l’Opéra de Vichy, l’Orchestre National de Metz...
Et, depuis mon arrivée au Luxembourg, j’ai rencontré le Summer Orchestra Luxembourg, et participé à de plusieurs programmations sur le territoire national.
Mon objectif en tant qu’enseignant est de guider mes élèves vers l’indépendance grâce à des outils pédagogiques choisis et adaptés à chacun, en particulier grâce à des images mentales et une utilisation raisonnée du corps.