Dominique Steiner

Dominique Steiner
Krabbelmusek, butzemusek, éveil musical, hautbois

Mäin Numm ass Dominique Steiner. Gebuer an opgewuess sinn ech an der Schwäiz, wou ech scho als kléngt Kand meng Passioun fir d’Musek entdeckt hunn. Dofir huet mech mäin Wee an d’Musekshéichschoulen zu Zürich a Luzern geféiert, wou ech Hautbois studéiert hunn. 2012 sinn ech op Lëtzebuerg komm a wunnen elo mat mengem Mann a mengen zwou Kanner zu Bettenduerf.  Säit 2019 sinn ech Deel vum Team vun der Iechternacher Regional Museksschoul an enseignéieren Hautbois, Krabbel- a Butzemusek, Eveil - an Formation Musical. Dat ass eng flott Aarbecht, wëll ech ganz villfälteg Erausfuerderungen hunn an Kanner vun all Alter op hirem musikaleschen Wee däerf begleeden.   
Niewent menger pedagogescher Tätegkeet stinn ech och reegelméisseg selwer op der Bün. Besonnesch um Häerz leit mir do d’Aarbecht mat mengem Bléiserquintett pentaTon.

Mein Name ist Dominique Steiner. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Schweiz, wo ich schon als kleines Kind meine Passion für die Musik entdeckt habe. Darum führte mich mein Weg an die Musikhochschulen in Zürich und in Luzern, wo ich mit einem Konzertdiplom abgeschlossen habe. 2012 bin ich nach Luxemburg gekommen und lebe nun mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Bettendorf. Seit 2019 bin ich Teil des Teams der Regionalen Musikschule Echternach und unterrichte Oboe, Krabbel- und Butzenmusik, Eveil - und Formation Musical. Diese Arbeit bereitet mit sehr viel Freude, weil ich vielfältige Herausforderungen habe und Kinder verschiedenen Alters auf ihrem musikalischen Weg begleiten darf.
Neben meiner pädagogischen Tätigkeit stehe ich regelmäßig selber auf der Bühne. Besonders am Herzen liegt mir dabei die Arbeit mit meinem Bläserquintett pentaTon.

Je m’appelle Dominique Steiner. Née en Suisse, j’ai trouvé ma grande passion pour la musique dès la plus tendre enfance. J’ai étudié le hautbois aux hautes écoles de musique du Zurich et Lucerne. Depuis 2012 je vie au Luxembourg avec mon mari et mes deux enfants. En 2019 je me suis engagée à l’école régionale de Musique d’Echternach comme enseignante pour hautbois, Krabbel- et Butzemusek, éveil et formation musicale.
A côté de mon travail pédagogique, je joue régulièrement des concerts, en particulier avec mon quintette à vent pentaTon.