Isolde Längst

Isolde Längst
flûte à bec, musique de chambre, clavecin, accompagnement

Studium an der Blockflütte beim Ulrike Mauerhofer un der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe. Uschléissend Kënschtleresches Opbaustudium beim Jerome Minis am Conservatorium Masstricht, den mat Auszeechnung ofgeschloss ginn ass. Gläichzäiteg hunn ech en Cemballostudium beim Remy Syrier zu Maastricht gemaach.
1992 Gewënnerin vum internationale Rekorderconcours zu Karlsruhe. CD-Opname mat franséisch barocker Musek a mengem Ensembel "La Cascade".
2014 gouf d'Buch „La Fille“ erstallt - eng Zesummenaarbecht tëscht Illustratiounen vum Emmanuelle Revel-Pellet a meng eege Kompositioune als Hannergrondmusek.
Zënter 1993 ënnerriichten ech Rekorder, Cembalo, Piano, Ensembel a Begleedung an der Regionaler Museksschoul zu Iechternach.

Studium der Blockflöte bei Ulrike Mauerhofer an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe. Anschließend künstlerisches Aufbaustudium bei Jerome Minis am Conservatorium Maastricht, welches mit Auszeichnung abgeschlossen wurde. Gleichzeitig Cembalostudium bei Remy Syrier in Maastricht.
1992 Preisträgerin beim Internationalen Blockflötenwettbewerb in Karlsruhe.
CD – Aufnahme mit französischer Barockmusik und meinem Ensemble „La Cascade“.
2014 entstand das Buch „La Fille“ – eine Zusammenarbeit zwischen Illustrationen von Emmanuelle Revel-Pellet und meinen eigenen Kompositionen als musikalische Untermalung.
Seit 1993 unterrichte ich an der regionalen Musikschule in Echternach die Fächer Blockflöte, Cembalo, Klavier, Ensemble und Begleitung.

J'ai étudié la flûte à bec avec Ulrike Mauerhofer à l'Université d'État de musique de Karlsruhe et par la suite, des études supérieures avec Jerome Minis au Conservatoire de Maastricht, qui ont été achevées avec distinction. Parallèlement, j‘ai étudié le clavecin avec Remy Syrier à Maastricht.
1992 gagnante du concours international de flûte à bec de Karlsruhe. Enregistrement de CD avec la musique baroque française et mon ensemble "La Cascade".
2014, le livre « La Fille » a été créé - une collaboration entre les illustrations d'Emmanuelle Revel-Pellet et mes propres compositions comme musique de fond.
Depuis 1993, j'enseigne la flûte à bec, le clavecin, le piano, l'ensemble et l'accompagnement à l'école de musique régionale d'Echternach.