Jos Majerus

Jos Majerus
orgue

De Jos Majerus (*1988) huet am Alter vu 7 Joer mat Solfège a Piano um « Conservatoire du Nord » ugefaangen. Vun 2000 bis 2010 léiert hien Uergel beim Maurice Clement. Studium (Bachelor a Master) zweschen 2010 an 2018 op de Musikhéichschoulen vu Luzern (CH) a Basel (CH). Niewent dem Haaptfach Uergel beim Elisabeth Zawadke, Johannes Strobl a Martin Sander léiert hien als zousätzlicht Instrument Cembalo beim Bettina Seeliger.
Zanter September 2018 as de Jos Haaptorganist vun der Basilika an Enseignant op der Iechternacher Musikschoul. Hien trett suwuel solistesch als Organist op, wéi och als Begleeder op der Uergel oder um Piano. Säi Repertoire an der Uergelmusik geet vum 17. bis an d’21. Jorhonnert.

Jos Majerus (*1988) commence ses études musicales à l’âge de sept ans au « Conservatoire du Nord » en prenant des cours de solfège et de piano. De 2000 à 2010, il travaille l’orgue avec Maurice Clement. Il fait ses études supérieures (bachelor et master) entre 2010 an 2018 à Lucerne (CH) et à Bâle (CH). A côté de l’orgue chez Elisabeth Zawadke, Johannes Strobl et Martin Sander, il prend des cours de clavecin chez Bettina Seeliger.
Organiste titulaire de la basilique et enseignant pour l’orgue à l’école régionale de musique d’Echternach depuis septembre 2018. Jos se produit aussi bien comme soliste à l’orgue que comme accompagnateur à l’orgue ou au piano. Son répertoire s’étale du 17e jusqu’au début du 21e siècle.

Jos Majerus (*1988) beginnt im Alter von sieben Jahren Musik am « Conservatoire du Nord » zu erlernen, zunächst mit allgemeiner Musiklehre (« Solfège ») und Klavierunterricht. Zwischen 2000 und 2010 erlernt er das Orgelspiel bei Maurice Clement. Studium (Bachelor und Master) an den Musikhochschulen von Luzern (CH) und Basel (CH). Neben dem Orgelunterricht (Hauptfach) bei Elisabeth Zawadke, Johannes Strobl und Martin Sander nimmt er Cembalounterricht bei Bettina Seeliger.
Seit September 2018 ist Jos Hauptorganist der Basilika von Echternach sowie Lehrer für Orgel an der dortigen regionalen Musikschule. Zahlreiche Auftritte, dies sowohl solistisch an der Orgel als auch als Begleiter an der Orgel oder am Klavier. Sein umfassendes Orgelmusik-Repertoire reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhundert.