Marc Demuth

Marc Demuth
contrebasse jazz, guitare-basse, guitare basse jazz

Den Marc Demuth huet een 1. Präis am Jazz Kontrabass an am E-Bass vum „Conservatoire Royal de Bruxelles“ an en Bachelor an Master vum „Koninklijk Conservatorium Den Haag“ mat Niewefach Methodology an klasseschen Kontrabass.
An senger aktiver Karriär iwwer 20 Joer huet hien etlech Präisser an Auszeechnungen gewonnen:
1996 Scholarship vum Berklee College of Music, 2001 Best soloist award beim Rotary Jazz-Wettbewerb in Wavre, Belgien, 2004 Gewënner vum Concours "Tremplin Jazz" vun Avignon, 2009 Gewënner vum Concours "Crest Jazz Vocal", 2014 an 2018  "Prix d'Export" vum lëtzebuergeschen Exportbüro MUSIC:LX.
Vun 2003 bis 2011 schafft hien intensiv mat der portugiseschen Sängerin Sofia Ribeiro an verschiddenen Projeten an 2006 ass déi éischt CD „Dança da Solidão“ erauskomm an 2008 „ORIK“.
Säit 1998 spillt hien mam Reis Demuth Wiltgen Trio den Ufank 2021 seng véiert CD verëffentlechen wäert an och ëfters mam Saxophonist Joshua Redman zesummen spillt.
Den Marc Demuth schafft säit 2004 an der Iechternacher Museksschoul an hien ënnerriicht E-Bass, Jazz Kontrabass an Improvisatioun. Nodeem hien puer Joer Délégué vum Jazzdépartement war, gouf hien 2008 Directeur-adjoint.

Marc Demuth verfügt über Diplome in E-Bass und Jazz-Kontrabass des „Conservatoire Royal de Bruxelles“ sowie einen Bachelor und einen Master-Abschluss des „Koninklijk Conservatorium Den Haag“, Holland.
In seiner über zwanzigjährigen, sehr aktiven Karriere auf der Bühne gewann er zahlreiche Preise und Auszeichnungen:
1996 Berklee College of Music Stipendium, 2001 Best soloist award beim Rotary Jazz-Wettbewerb in Wavre, Belgien, 2004 Gewinner des Jazzwettbewerb "Tremplin Jazz" in Avignon, 2009 Gewinner des Wettbewerb "Crest Jazz Vocal", 2014 und 2018 erhielt er den "Prix d'Export" des luxemburgischen Musikexportbüros MUSIC: LX.
Von 2003 bis 2011 arbeitete er intensiv mit der portugiesischen Sängerin Sofia Ribeiro in verschiedenen Projekten zusammen und 2006 erschien die CD „Dança da Solidão“ und 2008 „ORIK“.
Seit 1998 spielt er mit dem Reis Demuth Wiltgen Trio das Anfang 2021 seine vierte CD veröffentlichen wird und auch öfters mit dem Saxophonisten Joshua Redman spielt.
Marc Demuth arbeitet seit 2004 an der Echternacher Musikschule und unterrichtet E-Bass, Jazz Kontrabass und Improvisation. Nachdem er viele Jahre Leiter der Jazzabteilung war, wurde er 2008 stellvertretender Leiter.

Marc Demuth est titulaire de diplômes en basse électrique et contrebasse jazz du Conservatoire Royal de Bruxelles ainsi que d'un baccalauréat et d'un Master du „Koninklijk Conservatorium Den Haag“, en Hollande.
Pendant ses plus de vingt ans de carrière sur scène, il a remporté de nombreux prix et récompenses:
En 1996 il a reçu une bourse pour étudier au Berklee College of Music, en 2001 il a été reçu le prix du meilleur soliste au concours annuel de Rotary Jazz à Wavre, en Belgique, en 2004 il remporte le premier prix du concours de jazz "Tremplin Jazz" à Avignon, en 2009 il remporte le premier prix du concours "Crest Jazz Vocal" et en 2014 et 2018 il a reçu le "Prix d'Export" décerné par le Luxembourg Music Export Office MUSIC: LX.
De 2003 à 2011, il a travaillé intensivement avec la chanteuse portugaise Sofia Ribeiro sur divers projets et en 2006 le CD "Dança da Solidão" est sorti et en 2008 "ORIK".
Depuis 1998, il joue avec le Reis Demuth Wiltgen Trio, qui sortira son quatrième CD début 2021 et se partage souvent la scène avec le saxophoniste Joshua Redman.
Marc Demuth travaille à l'Echternach Music School depuis 2004 et enseigne la basse électrique, la contrebasse jazz et l'improvisation. Après avoir été délégué du département de jazz pendant de nombreuses années, il est devenu directeur adjoint en 2008.