Nico Koch

Nico Koch
petits cuivres

An engem klengen Duerf op der Musel war all Joer den traditionellen Hämmelsmarsch. Dat huet mech als klengen Däbbes impressionéiert , an ech war vun der Blosmusek faszinéiert. Dat wollt ech och maachen. Wéi do enges Daags den Dirigent vun der Musek an d’Schoul koum fir ze froen wien an d’Musek komme wëllt, hunn ech spontan JO gesot.
Ech hunn mir d’Trompett ausgewielt. Wärend menger Lycéeszäit war ech an der Staat am Conservatoire beim Gast Waltzing a sinn duerno wieder op Bréissel an d’Klass vum Alphonse Spineux gaang.
Mat 17 Joer hunn ech mat der Trompett an verschiddenen Formatiounen Danzmusek gespillt an meng éischt Trompettekueren gehal.
D’Freed an den Drang Trompett ze spillen huet mech a Kontakt mat villen Spezialisten bruecht.
Aus all deenen Erfarungen hunn ech vill geléiert, virun allem, wéi een säi Spill um Instrument mat verschiddenen speziellen Techniken weiderentwéckelen a perfektionéiere kann.
Do wousst ech, dass ech meng Freed un der Trompett wollt weiderginn an hunn all meng Energie an  den Trompetten Unterrecht investéiert.
Dofir  bieden ech zu Iechternach nieft dem klasseschen Trompettekuer nach e ganz spezielle Kuer iwwert Techniken vun den Blechblosinstrumenter un.

In einem kleinen Dorf an der Mosel fand jedes Jahr der traditionelle „Hämmelsmarsch“ statt. Das beeindruckte mich als kleinen Jungen und ich war fasziniert von der Musik. Das wollte ich auch.  Als eines Tages der Musikdirigent in unsere  Schule kam, um zu fragen, wer zur Musik kommen wollte, sagte ich spontan JA.
Ich habe die Trompete gewählt. Während meiner Schulzeit war ich mit Gast Waltzing im Konservatorium aus Luxemburg besuchte danach die Klasse von Alphonse Spineux in Brüssel.
Mit 17 Jahren spielte ich auf der Tanzmusik verschiedenen Formationen und hielt meine ersten Trompetenunterrichtstunden.
Die Freude und der Drang, Trompete zu spielen, brachten mich mit vielen Spezialisten in Kontakt.
Aus all diesen Erfahrungen habe ich viel gelernt, insbesondere darüber, wie man sein Spiel auf dem Instrument mit verschiedenen speziellen Techniken weiterentwickelt und perfektioniert.
Nun wusste ich, dass ich meine Freude an der Trompete weitergeben wollte und investierte meine ganze Energie in den Trompetenunterricht.
Deshalb biete ich in Echternach neben dem klassischen Trompetenkurs einen ganz besonderen Kurs über die Techniken der Blasinstrumente an.

Dans mon petit village de la Moselle, le traditionnel „Hämmelsmarsch“ a lieu chaque année. Cela m'a impressionné en tant que petit garçon. Je voulais aussi faire ça. Quand un jour le chef d'orchestre est venu à l'école pour demander qui voulait venir à la musique, j'ai dit spontanément OUI.
J'ai choisi la trompette. Pendant mes années de lycée, je fréquentais le Conservatoire de musique de Luxembourg pour poursuivre mes etudes à Bruxelles dans  la classe d'Alphonse Spineux.
À 17 ans, j'ai joué de la musique de danse avec la trompette dans diverses formations et j'ai tenu mes premiers cours de trompette.
La joie et l'envie de jouer de la trompette m'ont mis en contact avec de nombreux spécialistes. 
De toutes ces expériences, j'ai beaucoup appris, notamment sur la façon de développer et de perfectionner mon jeu sur l'instrument en utilisant diverses techniques spéciales.
Là, je savais que je voulais transmettre ma joie à la trompette et investir toute mon énergie dans l’enseignement de la  trompette.
C'est pourquoi, à Echternach, je propose en plus du cours de trompette classique, un cours très spécial sur les techniques des instruments à vent.