Sieglinde Nies

Sieglinde Nies
danse classique

Klassesch Danzausbildung am Conservatoire a Frankräich an zu Lëtzebuerg mat enger Spezialiséierung am Bewegungsschreiwe zu Paräis.
Ech hunn Bewegungsschreiwen a klasseschen Danz um Conservatoire de la ville du Luxembourg ënnerriicht an ënnerriichten säit iwwer 20 Joer an der Museksschoul zu Iechternach
All 3 Joer hu mir eng Danz Show déi all déi klassesch Danzstudenten a Museker zesumme bréngt.
Dir kënnt vun deenen leschten Shows e puer Extraiten op onsereem Site fannen
2018 «  les larmes de Gaia »
2015 « dis est ce que ça repousse les ailes »
2012 « poussières d’étoiles »
2009 « Elle »

Klassische Tanzausbildung an Konservatorien in Frankreich und Luxemburg mit Spezialisierung auf Bewegungsschreiben in Paris.
Ich habe am Luxemburger Stadtkonservatorium Bewegungsschreiben und klassischen Tanz unterrichtet und unterrichte seit mehr als 20 Jahren an der Musikschule in Echternach.
Alle 3 Jahre haben wir eine Tanzshow, die alle klassischen Tanzstudenten und Musiker zusammenbringt.
Unsere letzten Shows, von denen Sie einige Auszüge auf der Website sehen können
2018 «  les larmes de Gaia »
2015 « dis est ce que ça repousse les ailes »
2012 « poussières d’étoiles »
2009 « Elle »

Formation de danse classique auprès des conservatoires en France et au Luxembourg avec une spécialisation en écriture du mouvement à Paris.
J’ai enseigné l’écriture du mouvement et la danse classique au Conservatoire de la ville de Luxembourg et enseigne depuis plus de 20 ans à l’école de Musique d’Echternach.
Tous les 3 ans nous avons un spectacle de danse regroupant tous les élèves de danse classique et des musiciens.
Derniers spectacles dont vous pourrez voir quelques extraits sur le site
2018 «  les larmes de Gaia »
2015 « dis est ce que ça repousse les ailes »
2012 « poussières d’étoiles »
2009 « Elle »