Stéphanie Junio

Stéphanie Junio
mandoline, guitare classique

Vun der Mandolin begeeschtert, huet d'Stéphanie am Alter vun 7 Joer seng musikalesch Ausbildung am Conservatoire zu Esch/Uelzecht beim Juan Carlos Muñoz ugefaangen, wou hat 2016 en Diplome "Superieur" an der Mandolin, 2015 en Diplome "Superieur" am Déchiffrage an 2017 en Diplome "Superieur" an der Kammermusek ofgeschloss huet.
Vun 2012-2018 huet hat seng Studien mat engem Bachelor of Music an der Mandolin op der Hochschule für Musik Saar, beim Juan Carlos Muñoz souwéi en Master of Arts an der Musekstherapie op der SRH Heidelberg ofgeschloss. Am Februar 2021 schléisst et säin Studium op der Hochschule für Musik und Tanz Köln mat engem Master of Music an der Mandolin bei der Prof. Caterina Lichtenberg of.
Zesummen mam David Rio, Christophe Armborst an Christian Michel huet et den Quartett "Ensemble Fides" 2016 gegrënnt.
Hat spillt ausserdeem säit 2001 am lëtzebuerger, an international renomméierten Orchester "Ensemble à Plectre Municipal d'Esch/Alzette".
Divers Concoursen (2te Preis beim Kammermusiksconcours zu Wuppertal) an Concerten uechter d'Lëtzebuerger Land sou wéi och op europäeschem Terrain gehéieren zu sengen musikaleschen Aktivitéiten. Ausserdeem war hat zesummen mat der Militärmusek op der Bün ze gesinn an ze héieren, wéi och an der Produktioun "De Momo", an Zesummenaarbecht mat United instruments of Lucilin, engem Märchen fir Kanner.

Passionnée de la mandoline elle a commencé sa formation musicale au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette à l’âge de 7 ans chez Juan Carlos Muñoz, où elle a obtenue son diplôme „supérieur“ en mandoline en 2016, diplôme „supérieur“ en déchiffrage en 2015 et le diplôme „supérieur“ de musique de chambre en 2017.
Entre 2012 - 2018 elle a suivit des études universitaires avec comme diplôme un Bachelor of Music en mandoline à la Hochschule für Musik - Saar (Allemagne) chez Juan Carlos Muñoz; ainsi qu’un diplôme en Master of Arts en musicothérapie à la SRH Heidelberg.
De plus elle va terminer son Master of Music en mandoline à la Hochschule für Musik und Tanz, Köln chez Prof. Caterina Lichtenberg en février 2021.
Elle est co-fondatrice avec David Rio, Christophe Armborst et Christian Michel du quatuor « Ensemble Fides » (2016).
Elle est entre autres membre de l’orchestre luxembourgeois et de renommée internationale, „Ensemble à Plectre Municipal d’Esch-sur-Alzette“ depuis 2001.
Divers concours (dont elle a gagné un 2ième prix au concours de musique de chambre à Wuppertal en 2020) ainsi que es concerts au Luxembourg et à l’étranger (Allemagne, France, Espagne…) font parti de son activité musicale. Entre autres elle était sur scene avec la musique militaire du Luxembourg comme dans le projet „De Momo“ en collaboration avec United Instruments of Lucilin, un conte pour enfants.

Mit Begeisterung für die Mandoline begann sie ihre musikalische Ausbildung am Konservatorium von Esch-sur-Alzette im Alter von 7 Jahren bei Juan Carlos Muñoz, wo sie 2016 ihr „Diplôme supérieur“ in Mandoline, „Diplôme supérieur" Déchiffrage im Jahr 2015 und das „Diplôme supérieur" Kammermusik im Jahr 2017 erhielt.
Von 2012 bis 2018 absolvierte sie ein Universitätsstudium in Bachelor of Music in Mandoline an der Hochschule für Musik - Saar bei Juan Carlos Muñoz; sowie einen Master of Arts in Musiktherapie an der SRH Heidelberg.
Darüber hinaus wird sie ihren Master of Music in Mandoline an der Hochschule für Musik und Tanz, Köln bei Prof. Caterina Lichtenberg im Februar 2021 abschliessen.
Zusammen mit David Rio, Christophe Armborst und Christian Michel wurde das Quartett "Ensemble Fides" 2016 gegründet.
Unter anderem ist sie seit 2001 Mitglied des international renommierten luxemburgischen Orchesters "Ensemble à Plectre Municipal d'Esch-sur-Alzette".
Diverse Wettbewerbe (wo sie 2020 beim Kammermusikwettbewerb in Wuppertal einen 2. Preis gewann) und Konzerte im In- und Ausland (Deutschland, Frankreich, Spanien usw.) gehören zu ihren musikalischen Aktivitäten. Außerdem war sie mit der luxemburgischen Militärmusik zu sehen und zu hören, wie auch in der Produktion „De Momo“, in Zusammenarbeit mit United Instruments of Lucilin, einem Märchen für Kinder.