Carmen Wurth

Carmen Wurth
percussion, musique de chambre

Mäi Numm ass Carmen Wurth. Vun 1998 un enseignéieren ech klassesch Perkussioun an der regionaler Museksschoul vun der Stad Iechternach. Mat jonke Joren hunn ech als Schülerin zu Iechternach an der Museksschoul meng Freed un der Musek entdeckt. Weiderhin hunn ech am Conservatoire vun der Stad Lëtzebuerg an um « Conservatorium Maastricht » meng Diplomer an der « Percussion Classique » absolvéiert.
Et ass mir eng Freed mat Schüler vu kleng un ze schaffen a si ob hirem musikalesche Wee ze begleeden. Ëmmer erëm ass et eng musikalesch souwéi och pedagogesch Erausfuerderung individuell op de Schüler anzegoen, hie kennenzeléieren, an esou ee flott Resultat ze erreechen.
Zesumme mam ganze Perkussiouns Departement organiséiere mir Concerten, Auditioune Stagë wou d’Schüler hiert Kënnen ënner Beweis stellen.

Mein Name ist Carmen Wurth. Seit 1998 unterrichte ich klassisches Schlagzeug an der regionalen Musikschule der Stadt Echternach. Bereits in meiner Kindheit entdeckte ich die Freude zur Musik an der Echternacher Musikschule. Weiterhin absolvierte ich meine Diplome am Konservatorium der Stadt Luxemburg sowie am „Conservatorium Maastricht“.
Es ist mir eine Freude meine Schüler bereits im Kindesalter auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten. Immer wieder ist es eine musikalische sowie auch eine pädagogische Herausforderung individuell mit dem Schüler zu arbeiten, ihn kennenzulernen und seine Musikalität voranzubringen.
Zusammen mit der Schlagzeug - Abteilung organisieren wir Konzerte, Seminare und Workshops wo die Schüler ihr Können unter Beweis stellen.

Je m’appelle Carmen Wurth. Depuis 1998, j’enseigne Percussion Classique à l’Ecole Régionale de Musique de la ville d’Echternach. Déjà dans mon enfance, j’ai découvert la joie de la musique à l’Ecole de Musique de la ville d’Echternach. J’ai obtenu mes diplômes au Conservatoire de la ville de Luxembourg et au „Conservatorium Maastricht“.
C’est un plaisir pour moi d’accompagner mes élèves sur leur chemin musical dès leur enfance. C’est toujours un défi, tant musical que pédagogique, de travailler individuellement avec l’élève, de le connaître et de faire progresser sa musicalité.
En collaboration avec le département de la Percussion, nous organisons des concerts, des auditions et des stages où les élèves peuvent affiner leurs compétences.