Pierre Carier

Pierre Carier
formation musicale

Main Numm ass Pierre Carier. Ech hun mat 8 Joer ugefaangen Musik ze léieren, meng Instrumenter sin Trompett an Uergel. Nieft den Diplomer an Solfège, Harmonie, Pedagogie hun ech nach Couren an Harmonisatioun an Improvisatioun e.a. beluet. Ech hun an verschiddenen Orchestren ënnert anerem ënnert der Leedung vun Roger Boutry, Georgi Salnikow oder nach Philip Sparke gespillt an war als Organist zu Diddeleng an zu Helleng täteg. Zanter dem Joër 2000 sin ech Enseignant fir Formation musicale an der regionaler Iechternacher Musikschoul.

Mein Name ist Pierre Carier. Ich begann mit 8 Jahren Musik zu lernen, meine Instrumente sind Trompete und Orgel. Neben den Abschlüssen in Formation musicale, Harmonielehre und Pedagogie habe ich u.a. noch Kurse in Harmonisation und Improvisation belegt. Ich habe in verschiedenen Orchestern und der Leitung von u.a. Roger Boutry, Georgi Salnikow und Philip Sparke gespielt, daneben war ich Organist in Düdelingen und Hellingen. Seit dem Jahre 2000 arbeite ich an der regionalen Echternacher Musikschule.

Mon nom est Pierre Carier. J‘ai commencé mes études musicales dès l'âge de 8 ans, j'ai étudié la trompette et l'orgue. En dehors des diplômes en Formation musicale / Solfège, Harmonie et Pédagogie, j'ai pris des cours en Harmonisation et Improvisation. J'ai joué dans différents orchestres sous la direction de Roger Boutry, Georgi Salnikow ou encore Philip Sparke et était organiste à Dudelange et Hellange. Je suis enseignant de Formation musicale à l'école régionale de musique de la Ville d'Echternach depuis l'an 2000.