Isabelle Juncker

Isabelle Juncker
éveil musical, formation musicale

Méin Numm as Isabelle Juncker. 
Ech schaffen séit 1989 an der Museksschoul vun Iechternach, an séit 1992 halen ech d’Couren fir den Eveil musical an d’Formation musicale/Solfège.
Well ech ëmmer gären mat Kanner Musek wollt maachen hun mech an der Musikalischer Früherziehung weidergebild mam Ziel de Kanner d’Freed un der Musek ze vermëttlen.
Ech war selwer Schülerin vun der Iechternacher Museksschoul wou ech Solfège, Saxofon, Chant a Kammermusek geléiert hun.

Mein Name ist Isabelle Juncker.
Ich arbeite seit 1989 in der Musikschule Echternach und unterrichte seit 1992 Musikalische Früherziehung und Solfège.
Weil ich immer gerne mit Kindern Musik machen wollte habe ich mich in der Musiklischen Früherziehung weitergebildet mit dem Ziel den Kindern die Freude an der Musik zu vermitteln.
Ich war selbst Schülerin in der Echternacher Musikschule wo ich Solfège, Saxofon, Gesang und Kammermusik erlernt habe.

Je m’appelle Isabelle Juncker.
Depuis 1989 je travaille à l’Ecole de Musique d’Echternach, et depuis 1992 j’enseigne les cours d’éveil musical et de formation musicale/solfège.
Comme j’ai toujours aimé faire de la musique avec des enfants j’ai suivi une formation en Eveil musical, ceci avec le but de transmettre le plaisir à la musique aux enfants.
J’étais moi-même élève à l’Ecole de Musique d’Echternach où j’ai poursuivi les cours de solfège, de saxophone, de chant et de musique de chambre.