Nicole Thomé

Nicole Thomé
Eveil musical, formation musicale, trompette

Mäin Numm ass Nicole Wantz-Thomé. Ech si bestuet a si Mamm vun 2 klengen, séisse Butzen. Zu menger Famill gehéieren nach 6 Kazen a 4 Ieselen, wou ech besonnesch een Iesel wëll eraushiewen, de Mozart.
Ech hunn zu Köln op der "Hochschule für Musik und Tanz" "Elementare Musikpädagogik" studéiert. Mäin ganzt Wëssen a Kënnen dierf ech elo an der Iechternacher Regional Musikschoul ënner Beweis stellen. Ech enseignéieren Eveil Musical a Formation Musicale.
Et ass en flotte Beruff, well ech d´Freed un der Musek vermëttele kann, (zemools am Solfègecours;), a mat allen Altersgruppen schaffe kann, vun deene klenge Kanner am Eveil bis hin zum Erwuessenen am Solfègecours.

Ich heiße Nicole Wantz-Thomé. Ich bin verheiratet und Mutter von 2 kleinen Kindern. Zudem gehören zu meiner Familie noch 6 Katzen und 4 Esel, einen der Esel möchte ich besonders hervorheben, er heiβt Mozart.
Ich habe "Elementare Musikpädagogik" an der "Hochschule für Musik und Tanz" in Köln studiert. Mein ganzes Wissen und Können darf ich an der Regionalen Musikschule in Echternach unter Beweis stellen. Ich unterrichte nämlich Musikalische Früherziehung und Formation Musicale.
Interessant am Beruf ist, dass ich die Freude an der Musik vermitteln darf und dies quer durch alle Altersstufen, vom Kleinkind bis hin zum Erwachsenen.

Je m’appelle Nicole Wantz-Thomé. Je suis mariée et mère de deux petits enfants. Ma famille inclut encore 6 chats et 4 ânes, dont un me tiens particulèrement à coeur, c’est Mozart.
J’ai étudié "Elementare Musikpädagogik" à l’école haute de musique et de la danse à Cologne. À l’école régionale de musique à Echternach, je peux montrer toutes mes compétences et connaissances. J’enseigne l‘ Eveil Musical et la Formation Musicale.
Le plus grand plaisir est de transmettre la joie tout en faisant de la musique, ceci du plus petit à l’adulte.