Christiane Hoffmann

Christiane Hoffmann
piano, accompagnement

Mäi Numm ass Christiane Hoffmann an ech schaffen säit 1987 an der Iechternacher Museksschoul wou ech Pianoscouren halen an aner Instrumenter an d‘Gesangsklass begleeden.
Ech hu mat 7 Joër als Schülerin an der Museksschoul ugefaang wou ech spéider och d‘Begleedung geléiert hunn.
No méngem Studium zu Saarbrécken hunn ech dunn mat Pianoscouren a Begleedungen ugefaang,spéider sinn Solfège-(Formation musicale) an Keyboardscouren dabäikomm.
Ech hu 17 Joër an der Coverband Awacs gesong a Keyboard gespillt,hunn an der Bigband Opus78 Piano gespillt an hunn Lëtzebuerg 1991 mat énger Sängerin bäim Eurovion Song Contest vertrueden.
Privat spillen ech momentan Keyboard an enger Rockband wou mir eege Lidder schreiwen.

Mein Name ist Christiane Hoffmann und ich arbeite seit 1987 an der Echternacher Musikschule wo ich Klavier unterrichte und andere Instrumente und die Gesangsklasse begleite.
Ich habe mit 7 Jahren als Schülerin in der Musikschule angefangen wo ich später auch noch Begleitung gelernt habe.
Nach meinem Studium in Saarbrücken fing ich mit Klavierunterricht und Begleitungen an,später kam noch Solfège-(Formation musicale) und Keyboardunterricht dazu.
Ich habe 17 Jahre in der Coverband Awacs gesungen und Keyboard gespielt,habe in der Bigband Opus78 Klavier gespielt und habe Luxemburg 1991 mit einer Sängerin beim Eurovision Song Contest vertreten.
Privat spiele ich Keyboard in einer Rockband wo wir eigene Songs schreiben.

Mon nom est Christiane Hoffmann et je travaille depuis 1987 à l‘école de musique d‘Echternach où je donne des cours de piano et accompagne d‘autres instruments et la classe de chant.
À l‘age de 7 ans j‘ai commencé comme élève à l‘école où j‘ai aussi appris l‘accompagnement plus tard.
Après mes études à Saarbrücken j‘ai commencé à donner des cours de piano et l‘accompagnement,plus tard j‘ai aussi donné des cours de formation musicale et du keyboard.
J‘ai chanté et joué le keyboard pendant 17 ans dans le coverband Awacs,j‘ai joué le piano dans le bigband Opus78 et j‘ai représenté le Luxembourg 1991 avec une chanteuse au Concours Eurovision de la Chanson.
Dans ma vie privée je joue le keyboard dans un groupe de rock où nous écrivons nos propres chansons.