Gregor Schleimer

Gregor Schleimer
Eveil musical, formation musicale

Nodeem den Gregor Schleimer am Stater Conservatoire Gei, Solfège an Perkussioun studéiert huet, ass hien op Hannover gaangen fir do an der HMTM Schoulmusek mam Haaptfach Gei ze studéieren. Wärend dëser Zäit war hien och Konzertmeister vum Schoulmusekorchester vun der Héichschoul an och vum jonken Kammerensemble Niedersachsen. Momentan studéiert hien Instrumentalpädagogik mam Haaptfach Gei.

Nach seiner Ausbildung am Konservatorium der Stadt Luxemburg in den Fächern Geige, Musiktheorie und Schlagwerk, begann Gregor Schleimer sein schulmusikalisches Studium an der HMTM Hannover mit dem Hauptfach Geige. Hier wirkte er unter anderem als Konzertmeister des Schulmusikorchester der Hochschule und des jungen Kammerensembles Niedersachsen. Inzwischen verfolgen seine Studien die Instrumentalpädagogik mit gleichem Hauptfach.

Après avoir étudié le violon, le solfège et la percussion au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Gregor Schleimer a commencé ses études de musique scolaire à la HMTM de Hanovre avec le violon comme matière principale. Il y a notamment été premier violon de l'orchestre de musique scolaire de l'école supérieure et du jeune ensemble de chambre de Basse-Saxe.
Entre-temps, il poursuit ses études dans le domaine de la pédagogie instrumentale avec la même matière principale.