Linda Ciarelli

Linda Ciarelli
éveil musical, formation musicale

Gebuer zu Lanciano, Italien, nom Ofschloss vum Lycée, huet d'Rosalinda Ciarelli sech souwuel da Musek wéi och da Literatur gewidmet. Si huet een Doktorat an Englesch a Spuenesch an huet gläichzäiteg hiren Ofschloss am artisteschen Fach Oboe am Conservatoire fir Musek zu Pescara ofgeschloss. D'Studium op der Mannheimer Museksschoul am Kader vum Europäesche Erasmus Programm huet si an Däitschland bruecht, wou si vun 2006 bis 2013 exklusiv Orchestermusek a Musekpädagogik studéiert huet. Zënter 2006 schafft si als Oboist a verschiddenen Orchester- an Kammermusekformatiounen, säit 2008 ass si Enseignante fir Oboe an zënter 2019 fir Formation musical an Eveil Musical an der Iechternacher Museksschoul.

Geboren in Lanciano, Italien, widmet sich Rosalinda Ciarelli nach der Abiturabschluss sowohl der Musik als auch der Literatur. Sie erhält den Doktortitel in Englisch und Spanisch und absolviert gleichzeitig ihren Abschluss im künstlerischen Fach Oboe an der Musikhochschule Pescara. Ein Studium an der Musikhochschule Mannheim, im Rahmen des europäischen Erasmus-Programms, bringt sie nach Deutschland, wo sie ausschließend von 2006 bis 2013 das Studium im Bereich Orchestermusik und Musikpädagogik absolviert hat. Seit 2006 arbeitet sie als Oboistin in verschiedene Orchester/Kammermusik Formationen; seit 2008 unterrichtet sie Oboe und seit 2019 Formation Musical und Eveil Musical an der Regional Musikschule Echternach.

Née à Lanciano, en Italie, Rosalinda Ciarelli se consacre à la fois à la musique et à la littérature après avoir obtenu son baccalauréat. Elle obtient un doctorat en anglais et en espagnol et passe en même temps son diplôme de hautbois au conservatoire de musique de Pescara. Des études à la Musikhochschule de Mannheim, dans le cadre du programme européen Erasmus, l'amènent en Allemagne, où elle a suivi des études de 2006 à 2013 dans le domaine de la musique d'orchestre et de la pédagogie musicale. Depuis 2006, elle travaille comme hautboïste dans différentes formations d'orchestre et de musique de chambre ; depuis 2008, elle enseigne le hautbois et depuis 2019 la formation musicale et l'éveil musical à l'Ecole régionale de musique d'Echternach.