Monika Leufgen

Monika Leufgen
saxophone, musique de chambre

Als dräimoleg Bundesprais Gewenner vum Concours „Jugend musiziert“ huet d`Monika Leufgen ugefaang Musek ze studéiren als instrumentals Enseignant mat engem Saxophon Major op der University of the Arts zu Bremen (D) (Hochschule der Künste Bremen). Nodeem si hiren Diplom an der Museksausbildung ofgeschloss huet, huet si hir Postgraduate Studien mat Éieren (Master) op der Hanover University of Musik and Drama (D) (Hochschule für Musik und Theater Hannover) am Cours „Artistik Education“ („Künstlerische Ausbildung“) mat engem Fokus op Orchestermusek, Kammermusek an Instrumental Solist ofgeschloss. Dest gouf gefollegt vun enger weiderer Diplomstudie am Ausland am Saxophon Major op der Enschede University of Music (NL) (Hoogeschol Musik Enschede) an der Klass vum Johan van der Linden.
Masterclassen mam Iwan Roth, Arno Bornkamp, Jean-Marie Londeix an Nobuya Sugawa hunn hir Formatiounen ofgeschloss.
1995 war d`Monika Leufgen Finalist am Europäesche Yamaha Concours „Yamaha Sax Contest 2007“.
Zenter 2000 ass si Altsaxophonistin an der bekannter Quartettformatioun „Deutsches Saxophon Ensemble“.

Als dreimalige Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend Musiziert“ nahm Monika Leufgen ihr Musikstudium zur Instrumentalpädagogin im Hauptfach Saxophon an der Hochschule für Künste Bremen (D) auf. Nach ihrem diplomierten Ablschluss im Studiengang Musikerziehung absolvierte sie das Aufbaustudium mit Auszeichnung (Master) an der Hochschule für Musik und Theater Hannover (D) im Studiengang „Künstlerische Ausbildung“ mit dem Schwerpunkt Orchestermusik, Kammermusik und Instrumentalsolistin.
Es folgte ein weiteres diplomiertes Auslandsstudium im Hauptfach Saxophon an der Musikhochschule Enschede (NL) in der Klasse von Johan van der Linden.
Meisterkurse bei Iwan Roth, Arno Bornkamp, Jean-Marie Londeix und Nobuya Sugawa runden ihre Ausbildung ab.
Im Jahr 1995 ist Monika Leufgen Finalistin beim 1. Gustav-Bumcke Saxophonwettbewerb und 2007 Finalistin des europäischen Yamaha-Wettbewerbs „Yamaha Sax Contest 2007“.
Seit 2000 ist sie Altsaxophonistin in der bekannten Quartettformation „Deutsches Saxophon-Ensemble“.
Neben umfangreichen solistischen Tätigkeiten und zahlreichen Engagements in Sinfonieorchestern, u.a. Göttinger Symphoniker, Theater Bremen, Niederrheinische Symphoniker Mönchengladbach, Französische Kammerphilharmonie, ist Monika Leufgen seit 2017 Saxophondozentin an der Ecole de musique d`Echternach.

En tant que triple lauréate au niveau fédérale du concours « Jugend Musiziert », Monika Leufgen a entamé ses études de la pédagogie musicale en matière principale du saxophone à la Haute école des arts de Bremen (D) (Hochschule der Künste Bremen). Après avoir passé son diplôme d´éducation musicale, elle a effectué un master à la Haute école de musique et de théatre de Hannover (D) (Hochschule für Musik und Theater Hannover) dans la filière « Künstlerische Ausbildung » en mettant l´accent sur les matières musique d´orchestre, musique de chambre et musicienne soliste.
Il s´en est suivi un diplôme d´études de saxophone à la Haute école de musique de Enschede (NL) dans la classe de Johan van der Linden.
Des nombreuses classes de maître de Iwan Roth, Arno Bornkamp, Jean-Marie Londeix et Nobuya Sugawa complètent sa formation.
En 1995, Monika Leufgen est finaliste du 1er concours Gustav-Bumcke de saxophone et en 2007, elle est finaliste du concours européen Yamaha « Yamaha Sax Contest 2007 ».
Depuis 2000, elle est saxophoniste alto du quatuor connu « Deutsches Saxophon-Ensemble ».
En plus de sa vaste activité comme soliste et des nombreux engagements dans des orchestres symphoniques, par exemple Göttinger Symphoniker, Theater Bremen, Niederrheinische Symphoniker Mönchengladbach ou Französische Kammerphilharmonie, Monika Leufgen est professeur de saxophone à l´école de musique d´Echternach depuis 2017.